Домашното насилие в училище

Как домашното насилие се отразява на децата

Насилието в семейството оказва огромно влияние върху децата по много различни начини, които по-късно се проявяват в тяхното емоционално, поведенческо, социално и физическо развитие. Тези проблеми включват агресия или пасивно отношение към другите деца в училище, безразличие, скука, депресия, висока тревожност, ниска самооценка и лошо интелектуално и академично представяне, влизане в роля на  тормозещ други деца или тормозен от деца и пр.
 

Емоционалната среда у дома е важен фактор, за да стане човек тормозещ или потърпевш. Липсата на топлота между родителите или между родители и деца, прилагането на каквото и да било насилие вътре в семейството, в съчетание с липсата на ясни и устойчиви правила, могат да допринесат за повторение на тези отношения и лесното влизане в роля на упражняващ насилие или в ролята на потърпевш в училище.
 

Израстването в атмосфера на страх и несигурност лишава детето от радостите на детството, разрушава усещането му за сигурност и топлина и може да заплаши благоденствието, развитието и социалната му адаптация. Сблъсъкът с налагане на власт, контролиране, агресия и принуждаване, водят до задържане на емоционалното развитие и живот в режим психично оцеляване. Децата загубват доверие в околните и се опитват да се спасят по различни начини.

 

Как домашното насилие се проявява в училище

В начините, по които децата взаимодействат в училище и особено техните борби за място сред другите в класа, наблюдаваме сходства между поведението на децата и общуването между техните родители и другите близки възрастни. Ако в семействата, от които идват децата, има домашно насилие, то се проявява като познат модел на общуване и в училище. В класната стая, моделът се вижда най-често като прояви на насилие или тормоз над друго дете, влизане в роля на потърпевш, импулсивно поведение, създаване на шум и безредие, липса на концентрация, закъснения за часовете,  пасивност, несигурност, ниско самочувствие, липса на приятели и др.
 

Домашното насилие е социален проблем, който въпреки сериозната цена, която плаща обществото, остава все така скрит зад стените на дома, който все още се приема с търпимост и толерантност в българското общество.
 

Равнопоставеността между момичетата и момчетата, нейното осмисляне и зачитане се явяват гаранция за уважение на личното пространство, зачитане границите на личността и ненакърняване на личното достойнство. Това са умения, които децата трябва да изградят още в училищна възраст, за да бъде гарантирана способността им да не злоупотребяват като възрастни със своите партньори и родители.