За нас и проекта

Идеята за проекта е естествено продължение на опита на Фондация „Асоциация Анимус“ и Сдружение Алтернативи - гр. Айтос в полето на превенцията и експертизата в областта на домашното насилие.

Целта ни беше да създадем училищна програма, която ще се прилага от самите учители, защото вярваме, че това е най-ефективния начин на въздействие на децата, което ще даде възможност за промяна на модела на отношения  и предотвратяване на бъдещо насилие чрез промяна на училищната среда.

В рамките на проекта сме създали:

  • Проучване на добрите практики и превенционните програми срещу домашното насилие, които са прилагани и в момента се прилагат в училища в Европа и България. Събраната информация е систематизирана в електронен каталог на добри практики и превенционни програми.
  • Към страницата на проекта е отворена платформа широко допитване за мнението на родители и на педагози- какви теми да бъдат включени в създаването на „Училищна програма за превенция на домашното насилие”. Споделените идеи ще бъдат систематизирани и организирани в няколко основни тематични модула, съставящи програмата.
  • Експерт от Фондация „Асоциация Анимус” направи анализ на връзката между домашното насилие и агресията/ тормоза в училище. Аналитичният доклад е изготвен на базата на 8 въпроса, обособени в две групи- насилието в дома и агресията в училище. Въпросите са зададени сред 850 деца на възраст от 10 до 18 годишна възраст от гр. Айтос и гр. София. Изследвани са факторите, осветляващи връзките между насилието вкъщи и агресията/тормоза в училище.
  • Основният продукт от проекта е създадената методика на „Училищна програма за превенция на домашното насилие, която да се прилага от учителите/класните ръководители и да е подходяща за ученици на 12 години в пети клас. Методиката е описана в наръчник за учители и е създадена в партньорство със самите учители, които ще пилотират програмата. В методиката са включени модулите с кратка теоретична обосновка и са допълнени с практическа част, описваща конкретните упражнения, които ще бъдат изпълнявани в класовете с децата. Програмата стимулира развитието на способностите на учениците да осмислят и проявяват саморефлексия, вместо да отиграват поведенчески своите импулси, гняв и трудни чувства. На групово ниво програмата се стреми да подобри комуникационните умения на децата, както и техните способности да развиват и поддържат приятелски, толерантни, здравословни и отзивчиви отношения.

Фондация „Асоциация Анимус“ работи от създаването си през 1994 г. в посока да насърчава здравословната комуникация между хората, стимулира разбирателство и равенството между половете в българското общество. От 2001 г. Анимус придобива статут на организация в обществена полза и развива достъпни психотерапевтични и психоаналитични услуги и програми, предлагащи професионална и компетентна помощ. Целите на Анимус са да създава обществени нагласи на толерантност към различието, уважение към страданието и неприемане на насилието. Екипът на организацията популяризира ценностите на динамичната и психоаналитичната психотерапия и психоанализа, в центровете, които развива организацията, се предоставят преки услуги на нуждаещите се. Фондация „Асоциация Анимус“ непрекъснато разработва и изпълнява проекти и програми в подкрепа на хора, които се нуждаят от помощ, като координира дейности по проблемите на насилието срещу жени и деца, домашното насилие, тормозът в училище и др.

За повече информация, свързана с всички наши дейности и проекти, моля посетете:
http://animusassociation.org

Проектът „Деца днес – родители утре” се осъществява от Фондация „Асоциация Анимус“ в партньорство със Сдружение Алтернативи - гр. Айтос.